موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

طبق بخش نامه وزارت علوم تا کامل نشدن اطلاعات کارنامه سلامت روان ، امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت :: کلىک کنىد

طبق بخش نامه وزارت علوم تا کامل نشدن اطلاعات کارنامه سلامت روان ، امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت :: کلىک کنىد